1.- EMPRESA ORGANITZADORA DE LA PROMOCIÓ

L'empresa Els ximplets – amb domicili a Vallgorguina i N.I.F 52154194S organitza amb finalitats promocionals el sorteig (d'ara endavant, "la Promoció") d'àmbit nacional, a desenvolupar a través d'Internet, exclusiu per a usuaris residents a Europa i majors d'edat d'acord amb el que es disposa a l'apartat de condicions per a participar.

2.-DATA D'INICI I DATA DE FINALITZACIÓ

La Promoció s'iniciarà el dia 16 de gener, i finalitzarà el dia 20 de gener.

3.- REQUISITS DE PARTICIPACIÓ I MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ

Els requisits de participació seran els següents:

  • Podran participar aquelles persones que resideixin a Europa i siguin majors de 18 anys.
  • Només podran participar aquells participants que facin un comentari etiquetant a un amic a les diferents publicacions de l'Instagram.
  • Els Participants podran participar els cops que vulguin al perfil de @elsximplets.
  • Com més cops participis més possibilitats de guanyar les dues samarretes tindràs.

4.- CONDICIONS DE LA PROMOCIÓ I PREMIS

Es triarà 1 guanyador i 2 suplent/s de manera aleatòria el dia 20 de gener a les 22h.

La persona guanyadora i la persona etiquetada al comentari obtindrà com a premi: DUES SAMARRETES TORRACOLLONS.

5.- DESQUALIFICACIONS I PENALITZACIONS

Si s'evidenciés que qualsevol dels participants no compleix amb els requisits exigits a les Bases, o les dades proporcionades per a participar no fossin vàlides, la seva participació es considerarà nul·la i quedaria automàticament exclòs de la Promoció perdent tots drets sobre els premis atorgats en virtut d'aquesta Promoció.

6.- PUBLICACIÓ DE COMENTARIS O OPINIONS

No es permetran comentaris o opinions que es puguin considerar inadequats, que siguin ofensius, injuriosos o discriminatoris o que poguessin vulnerar drets de tercers. Tampoc es permetran comentaris contra un particular que vulnerin els principis del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i de la pròpia imatge. No ens responsabilitzarem dels danys ocasionats pels comentaris que facin els participants en la Promoció, i que en qualsevol moment poguessin ferir la sensibilitat d'altres participants.

7.- EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

A títol enunciatiu, però no limitatiu, no ens responsabilitzem de les possibles pèrdues, robatoris, retards o qualsevol altra circumstància imputable a tercers que pugui afectar el desenvolupament de la present Promoció, així com tampoc ens responsabilitzem de l'ús que faci el participant respecte del premi que obtingui d'aquesta Promoció.

No assumim la responsabilitat en casos de força major o cas fortuït que poguessin impedir la realització de la Promoció o gaudir totalment o parcialment del premi.

8.- INSTAGRAM

La promoció no està patrocinada, avalada, administrada ni associada de cap manera a Instagram pel que els Participants alliberen a Instagram de tota responsabilitat pels eventuals danys que es derivin d'aquesta.

9.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

De conformitat amb el que s'estableix en la Llei orgànica 15/1999, d'11 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i en el seu Reglament de desenvolupament, cada participant amb l'acceptació d'aquestes bases legals consenteix que les seves dades personals siguin incorporades a un fitxer, del que som responsables, i utilitzades per a remetre Newsletters i comunicacions comercials i promocionals relacionades amb els nostres serveis per carta, telèfon, correu electrònic, SMS/MMS, o per altres mitjans de comunicació electrònica.

L'informem que pot exercir els seus drets d'Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició mitjançant l'enviament d'un e-mail a hola@elsximplets.cat adjuntant còpia del DNI.

10.- CANVIS

Ens reservem el dret de modificar o ampliar aquestes bases promocionals, en la mesura que no perjudiqui o menyscabi els drets dels participants a la Promoció.

11.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes bases legals es regiran de conformitat amb la llei espanyola. Seran competents per a resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que pogués plantejar-se en relació amb la validesa, interpretació o compliment d'aquestes bases els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Granollers.